Verkoopsvoorwaarden

 

Deze website wordt beheerd door Media4Me. Media4Me verkoopt voice-overs, jingles, etc. ... en biedt gerelateerde audio diensten aan voor de radio en bedrijfsmarkt. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van het online verkoopsbeleid van Media4Me, zoals dat hieronder uiteen wordt gezet. Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing voor telefonisch, schriftelijk of via email geplaatste en/of bevestigde bestellingen.

Media4Me behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht bij publicatie op de website.

Prijs

Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en taksen. Alle vaste kosten en diensten ten laste van de koper zitten in de prijs vervat, die hiervan kennis krijgt alvorens tot bestelling over te gaan.

Bestelling

- U bevestigt 18 jaar of ouder te zijn.
- Uw bestelling blijft gereserveerd op uw naam in de mate dat de op bevestiging vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd. Elke reservering van audio werken wordt pas definitief na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom. U kunt óf met kredietkaart of betaalkaart betalen óf via IBAN overschrijving.
- Na ontvangst van uw bestelling krijgt u via e-mail een bevestiging. In deze bevestigingsmail zit een samenvatting van de bestelling opgenomen op een duurzame gegevensdrager. 
- Na betaling van audio werken krijgt u een bevestiging via mail.
- De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer aan een derde moet worden gefactureerd, opgesteld en toegezonden.
- Media4Me behoudt zich het recht voor een bestelling niet te honoreren indien met het gebruikte betaalmiddel in het verleden frauduleuze transacties werden uitgevoerd of indien de ingevulde persoonsgegevens wijzen op fraude.  In deze gevallen zal Media4Me de kosten voor het onderzoek naar het frauduleus karakter van de reservatie alsook de werkelijk geleden schade kunnen verhalen op de besteller.

Betaling en toezending

- Na registratie van uw betaling ontvangt u hiervan een bevestiging per email.
- De klant is verantwoordelijk voor het invullen van een juist email adres en het nakijken van eventueel tegenhouden van mails afkomstig van Media4Me door Spamfilters. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet wenden tot Media4Me noch tot de kredietkaartmaatschappij met het oog op het bekomen van terugbetaling.

Gebruik

- Onze producten blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procedé strikt verboden.

 

Annuleringsvoorwaarden

Er is geen herroepingsrecht en u beschikt als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht.

Klachten of geschillen

Klachten kunnen worden gemeld op  info@media4me.be

Bij betwisting is enkel de Belgische wetgeving van toepassing.
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken te Gent.